Missie, visie en waarden

Uitgangspunten en missie

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat de ouder wordende persoon wil leven (existentieel). Hij/zij wil zijn/haar leven als zinvol en waardevol ervaren. Hij/zij wil zijn/haar leven zoveel mogelijk in handen nemen en zelf bepalen wat goed is.Op zich is dit puur menselijk en kan gesteld worden dat dit voor iedereen geldt, van jong tot oud.  Leven, niet enkel in de fysieke  zin van het woord, wordt dan ook het uitgangspunt in alles wat we plannen en doen.We stellen ons de volgend vraag: Hoe kunnen wij zorg dragen voor het leven van onze bewoners? WZC Sint-Jozef staat dus niet enkel in voor verlenen van zorg maar neemt het wonen en leven met het oog voor het sociale netwerk van de oudere als een belangrijk uitgangspunt. Hierbij vinden we het van belang rekening te houden met volgende factoren:

 • Veilige woonomgeving

  Wonen in een veilige woonomgeving omvat volgens ons twee elementen. Ten eerste veronderstelt het element wonen, dat men de mogelijkheid heeft om een geïndividualiseerde leefomgeving te creëren waar de bewoner voldoende  privacy ervaart. Met andere woorden: een omgeving waar men thuis komt, zich thuis voelt, tot rust komt …. En met veilig, als tweede element, bedoelen we: nabijheid van mensen, mantelzorgers, familie, zorgverleners, buurt,  een aangepaste woning (brede deuren, oproepsysteem…) enz.

 • Zinvolle tijdsbesteding

  Voor veel bejaarden is de vereenzaming een zware beproeving. Door het wegvallen van vrienden en kennissen en door de beperktere fysieke mogelijkheden wordt het voor veel ouderen moeilijk om hun tijd op een zinvolle en aangename manier door te brengen.

 • Sociale contacten

  Voor de meesten onder ons is het hebben van veelvuldige sociale contacten zo vanzelfsprekend dat we er niet meer bij stilstaan. Wie regelmatig in contact komt met de hoogbejaarde medemens komt dan ten volle tot het besef hoe belangrijk, zelfs levensbelangrijk sociale contacten zijn.

Over het algemeen kan gesteld worden dat het goed is dat bejaarden zo lang mogelijk in hun thuismilieu wonen en in de mate dat de bejaarde dit definieert als het beste moet dit ondersteund worden. Maar we moeten ook respecteren dat dit thuismilieu niet door iedere bejaarde en mantelzorger aanzien wordt als hoogst mogelijke kwaliteit van leven en ook voor deze ouderen moet er voorzien worden in alternatieven. Voor de ouder wordende medemens moet dus een continuüm voorzien worden waarbinnen hij/zij  in functie van zijn beperkte mogelijkheden alle kansen krijgt om voluit te leven. Een opname in een WZC is vaak ook niet meer de eerste stap in een zorgtraject dat bewoners afleggen. Bij het formuleren van een zorgvraag is het steeds de bedoeling om na te gaan op welke wijze de zorgvrager het best kan geholpen worden. 

Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef  wil een ‘open huis’ zijn en samen met andere zorgaanbieders een netwerk vormen dat tegemoet komt aan de wensen en noden van de hoogbejaarde zorgvrager en dit met oog op de rechten van de bewoners gedurende het volledige zorgtraject en tegen een verantwoordde kostprijs.

De kerndoelgroep zijn zorgafhankelijke ouderen met een bijzondere aandacht voor personen met dementie.

Vanuit deze inzichten streven wij naar een gedragen missie en visie.

Visie en strategie

In 2005 werd een work-live balans meting gedaan in woon- en zorgcentrum Sint-Jozef. Naar aanleiding van de resultaten werd met betrokkenen uit de verschillende disciplines een welzijnsbeleid uitgewerkt. Mede op vraag van inspectie en inzichten uit HRM12 werd ook gestart met de uitwerking van een gedragen missie en visie. Alle afdelingen en disciplines werden hiervoor bevraagd.

In juni 2006 volgde een gemeenschappelijke  visie-dag in Lommel, met als doelstelling elkaars drijfveren, inspiratiebronnen en passie te ontdekken.  Dit resulteerde  in een foto met neuzen waarin de medewerkers bedankt werden voor hun inzet. De visie-dag was een  ‘naar buiten komen’ van waar we mee bezig waren,  een boodschap dat het verhaal nog niet af was en een uitnodiging om mee te werken om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Na de bespreking op de afdelingen en na de visie-dag  kwam men tot een gezamenlijke  missie, nl.   ‘Kwali-TIJD van leven in dialoog.’

Deze visie dient als leidraad voor de werking. Ze werkt ook inspirerend. Dat bewijzen de kleine en grotere projecten die jaarlijks opgezet worden door de medewerkers van de verschillende diensten. Deze visie wordt in huis tevens ‘levend’ gehouden via tijdens talrijke overleg- en vormingsmomenten.

Kwali-tijd van leven in dialoog

In Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef willen wij  staan voor ‘Kwali-tijd van leven in dialoog’. Wij willen onze hoogbejaarde bewoners ‘kwaliteit van leven’ bieden in een warme zorg- en woonomgeving. In Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef willen we graag tijd maken voor kwaliteit en ‘quality-time’ bieden aan onze bewoners. Wij vinden het belangrijk dat dit steeds gebeurt in dialoog met bewoner, familie, personeel en andere zorgpartners. In onze missie zitten volgende kernwaarden verwerkt:

 • Kwaliteit

In Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef streven we naar kwaliteit. We leggen de klemtoon op ‘kwaliteit van leven’. Wij willen dat de bewoners in onze voorziening alle kansen krijgen om - ondanks de zorgen of beperktheden - voluit te leven. We vinden het belangrijk onze werking voortdurend kritisch te bevragen en ons open te stellen voor nieuwe inzichten. Wij willen onze werking, gebouwen en uitrusting voortdurend op een zo kwaliteitsvol mogelijke manier aanpassen.

 • Zinvol omgaan met tijd

‘Op sommige momenten heeft de tijd kwaliteit: tijd en eeuwigheid lijken elkaar dan aan te raken.’

Wij willen oog hebben voor deze unieke momenten. Het gaat vaak om kleine dingen, een lief gebaar, warme zorg, een luisterend oor, woorden uit het hart… Binnen onze beschikbare tijd willen we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de bewoner. Wij trachten steeds de L voor EVEN te zetten om zo van ieder klein moment een warm moment te maken. Ook in de vaak beperkte tijd die we hebben, kunnen we grootse dingen doen voor onze bewoners.

 • Zorg dragen voor het leven

Wij willen steeds vertrekken vanuit het ‘leven’ van de bewoner. We gaan er van uit dat iedere bewoner graag zinvol wil ‘leven’. Iedere bewoner wil zijn leven zoveel mogelijk zelf in handen nemen en zelf bepalen wat goed is. Het ‘leven’ van mensen vormt dan ook het uitgangspunt in alles wat we plannen en doen. Wij willen graag zorg dragen voor dit ‘leven’.

 • Verbinden d.m.v. dialoog

Onder ‘dialoog’ verstaan wij: ‘Een continu proces van open gesprekken waarin we de wereld van de ander willen leren kennen en bejegenen met als doel nieuwe betekenissen te ontdekken’. De zorg opnemen voor het ‘leven’ van mensen is een complexe opdracht. Iedereen heeft zijn eigen wensen en verlangens. Als voorziening proberen wij uit te zoeken hoe wij hieraan kunnen beantwoorden. Wij dragen deze zorg samen met een grote groep van gemotiveerde medewerkers. Om deze opdracht samen waar te maken, moeten wij dezelfde doelen, principes en passies met elkaar delen. De neuzen moeten in dezelfde richting staan! Deze binding stelt iedere medewerker in staat om individuele talenten te ontplooien en zo mede de kwaliteit van ons Woon- en zorgcentrum te verhogen. Wij willen graag ‘kwaliteit van leven’ bieden, binnen onze grenzen en tijdmarges én in dialoog met bewoners, familie, personeel, vrijwilligers en andere personen en diensten uit de regio.

Onze kwaliteitssterren


Waar willen wij in uitblinken? Hoe willen wij in Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef schitteren voor onze bewoners en hun familie? Welke strategie hebben wij voor ogen? Wij willen onze visie waarmaken door voortdurende aandacht - van alle medewerkers - voor onderstaande ‘kwaliteitssterren’.

K euzemogelijkheden voor bewoners wat betreft dagindeling, tijdbesteding, verzorging, maaltijden…

W onen in een veilige woonomgeving. De bewoner heeft hier de mogelijkheid om een gezellige omgeving te creëren met persoonlijke bezittingen waar hij zich thuis voelt, tot rust komt en privacy heeft. Met veilige woonomgeving bedoelen we ook: de nabijheid van mensen, mantelzorgers, familie, zorgverleners, buurt, een aangepaste woning (brede deuren, oproepsysteem…) enz.

A nimatie en zinvolle tijdsbesteding.Wij willen een zinvol ontspanningsaanbod aanbieden op maat én in dialoog met de bewoner.

L eefgemeenschap vormen. Enerzijds stellen wij onze deuren open en anderzijds willen we zoveel mogelijk aansluiten bij het leven van de plaatselijke leefgemeenschap o.a. door contacten met verenigingen, de uitbouw van onze vrijwilligerswerking, allerlei              samenwerkingsinitiatieven, onze deelname aan acties…

I ndividualiteit. Iedere bewoner is uniek. Wij willen de bewoner echt leren kennen en ook aandacht hebben voor kleine dingen die voor de bewoner toch van grote waarde kunnen zijn. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en noden van de bewoner.

T eam van bekwame, gemotiveerde, goed opgeleide, warme en zorgzame medewerkers. Van hen wordt gevraagd om elke dag opnieuw het ‘leven’ boven ouderdom, ziekte en afhankelijkheid te zien en zich voortdurend bij te scholen. De sfeer in huis wordt voor een groot stuk bepaald door de ‘warme’ basishouding van onze medewerkers. Beroepsfierheid, hartelijkheid, vriendelijkheid, luisterbereidheid en verantwoordelijkheidszin zijn van onschatbare waarde voor het bieden van kwaliteitsvolle zorg.

E fficiënt en zuinig beheer

I n dialoog met alle zorgpartners. Om goede zorg te kunnen bieden, gaan we in dialoog met  de bewoner zelf. Wat heeft hij/zij nodig om zich hier goed te voelen? Ook de familie wordt zoveel mogelijk betrokken en is partner in de zorg. In dialoog met alle zorgpartners streven wij naar een kwaliteitsvolle zorg.

T huis. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zich thuis kunnen voelen. Samen willen wij werken aan een huiselijke en geborgen sfeer.

S ociale contacten worden gestimuleerd. Voor velen onder ons is het hebben van sociale contacten zo vanzelfsprekend dat we er niet meer bij stilstaan. Wie regelmatig in contact  komt met de hoogbejaarde medemens komt ten volle tot het besef hoe belangrijk, zelfs levensbelangrijk sociale contacten zijn. Wij wensen dat iedere bewoner, bezoeker, vrijwilliger mag ervaren dat hij/zij hier welkom is. Wij willen een open huis zijn waar het goed is om te wonen, tijdelijk te verblijven, te werken of gewoon op bezoek te komen.

S piritualiteit, diepgang en zingeving. De ‘christelijke spiritualiteit’ willen wij op een eigentijdse manier levendig houden.

T eamspirit. Het is de taak van alle personeelsleden om naast de zorg voor de bewoners ook  aandacht te besteden aan de zorg voor elkaar.

E rkenning. Wij leggen de klemtoon op welzijn en kwaliteit van leven.

R espect voor de privacy en de autonomie van de bewoner

R egelmaat in overleg. Wij streven naar een goede samenwerkingsstructuur van inspraak,     overleg en open gesprekken (Zo houden wij o.a. briefings, personeelsraden, bewonersraden, familieraden, afdelingsvergaderingen, coördinatievergaderingen welzijnsgesprekken...).

E chte, bezielde zorg. ‘Zorgen voor’ betekent zoveel méér dan het geven van een maaltijd of een warm bad. Het is echt begaan zijn met de bewoners. Het is een innige manier van  omgaan met elkaar. Het is werken en leven vanuit het hart.

N etwerk vormen. Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef wil samen met andere diensten uit de   regio een netwerk vormen dat tegemoet komt aan de noden van ouderen. Wij willen ons blijven openstellen voor nieuwe maatschappelijke noden van ouderen. Zo willen wij, samen   met anderen, denken aan initiatieven voor kortverblijf, dagopvang, nachtopvang, crisisopvang, sociaal restaurant enz.

 

Een (t)huis met een ziel

 

In 2010 krijgt de visie een ‘warmere’ omschrijving via de slogan ‘Een (t)huis met een ziel.’ Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef wil met bezielde medewerkers werken aan een (t)huis met een ziel voor de bewoners.

Een (t)huis met een ziel

Je voelt het meteen als je er binnenkomt.
Er zit energie in. Warmte. Pit.
Je merkt het aan de manier waarop mensen kijken, lachen, bewegen, spreken...
aan hoe zij met elkaar en met de bewoners omgaan.
Je ziet het aan de decoratie en het interieur van het huis,
de indeling van de ruimtes, de sfeervolle foto's aan de muur.
Je voelt het als de leidinggevenden je begroeten
en je weet het zeker als je met het personeel een gesprekje aanknoopt.
Zij doen dit werk met hart en ziel.
In dit huis is er aandacht voor kwaliteit van leven.
Er heerst een sfeer van open communicatie en dialoog.
Iedereen draagt hier zorg voor elkaar.

En de bejaarde bewoners?
Zij zijn er tevreden en gelukkig.
Dit willen wij nastreven, waarmaken en beleven.
Samen!

In tijden van verhuis en verandering (2012-2015) gaan medewerkers samen met bewoners en familie opnieuw op zoek naar de ‘ziel’  en een warme thuis in het nieuwe en gerenoveerde gebouw. 
 

Waarden
 

In 2013 worden de 4 waarden van woon- en zorgcentrum Sint-Jozef door het coördinatie- en beleidsteam, afdelingscoördinatoren en medewerkers als volgt weergegeven:

 • Bezielen

 • Samenwerken

 • Luisteren naar verhalen

 • Deskundigheid

Deze waarden vormen het fundament en vertrekpunt van onze werking. Zo worden de 4 waarden ondertussen gebruikt in sollicitatiegesprekken en werd er een nieuwe  procedure voor functionerings- en evaluatiegesprekken uitgewerkt, vertrekkende vanuit deze waarden.

De waarden zijn inspirerend. Met alle medewerkers werd gewerkt rond de betekenis deze waarden. Onderstaande banner met foto’s geven een beeld van de waarden weer. De concepten werden bedacht door onze medewerkers tijdens het praktijkgedeelte van onze infosessies m.b.t. de transformatie naar een innovatieve organisatie in februari 2014.