Prezo Woonzorg

De Vlaamse Overheid moedigt de woonzorgcentra aan hun kwaliteit van zorg te toetsen aan een referentiekader. Concreet ontwikkelde de Vlaamse Overheid voor de woonzorgcentra 'kwaliteitsindicatoren' waarmee bepaalde aspecten van kwaliteit van zorg en de organisatie worden gemeten. De opeenvolgende meting van eenzelfde indicator biedt de mogelijkheid om het effect van verbeteracties vast te stellen en op te volgen.

PREZO Woonzorg is een integraal kwaliteitsmodel dat - waar mogelijk - de indicatoren uit het Vlaams referentiekader kwaliteitszorg hanteert, maar gaat tegelijk een stap verder. Via een gestructureerde zelfevaluatie en resultaatmetingen kan PREZO Woonzorg datgene wat goed loopt borgen en datgene wat voor verbetering vatbaar is, bijsturen. Dit alles kan omgezet worden in projecten om in het woon- en zorgcentrum aan de slag te gaan. In totaal telt Prezo Woonzorg 60 kwaliteitsthema’s  gaande van zinvolle invulling van de dag voor een bewoner tot medezeggenschap van de medewerker, maar ook thema’s zoals milieu, preventiebeleid,… komen aan bod.

Via dit kwaliteitsmodel kunnen we een certificaat behalen om aan te tonen dat we streven naar excellentie!