Dochters van het Kruis

De Dochters van het Kruis vormen een instituut van apostolisch leven. Hun doel is te herkennen en te verkondigen dat de liefde van God zich op een ingrijpende wijze heeft geuit in het lijden en de dood van Jezus. In antwoord op deze liefde brengen de Dochters van het Kruis Christus eer en glorie door Hem lief te hebben en te dienen in zijn ledematen, vooral in de zwaksten en meest lijdenden’ (Fragment uit de Constituties van de Dochters van het Kruis, art.1)

Sedert de stichting van de Congregatie op 8 september 1833 heeft het ja-woord dat Jeanne Haze uitsprak als antwoord op de roeping van de Heer, onophoudelijk weerklank gevonden in de wereld. De Congregatie van de Dochters van het Kruis telt vandaag 93 gemeenschappen verspreid over Europa (België, Duitsland, Engeland, Ierland, Italië), Azië (Pakistan, Indië) en Amerika (Brazilië, Californië).
   
De zusters zijn actief op de meest diverse terreinen: dienstverlening aan jeugd, zieken, gehandicapten, bejaarden, de vierde wereld alsook pastoraal werk. In de landen van de derde wereld wordt de voorrang gegeven aan opvoeding, de sociale en de gezondheidszorg, aan de waardering van de vrouw en aan de opvoeding van de meisjes. De zusters verzorgen lepra- en tuberculosepatiënten. In de steden leveren de instellingen (scholen, hospitalen, kindertehuizen) inspanningen om sociale veranderingen te bewerkstelligen.

Het gevoelig maken van de jongeren voor waarden als sociale rechtvaardigheid en respect voor elk menselijk wezen ligt de zusters en hun lekenmedewerkers op het vlak van de opvoeding nauw aan het hart.

In Europa zijn de zusters verantwoordelijk voor de verstrekking van zorgen in de tehuizen voor gehandicapten en bejaarden; verder zijn zij actief in palliatieve zorgen en helpen zij mee in de desintoxicatie van alcohol- en drugsverslaafden. In navolging van Jezus, willen de Dochters van het Kruis aan de wereld de Goede Boodschap van hoop en liefde brengen.

Moeder Marie-Thérèse (1782-1876)
Stichteres van de Dochters van het Kruis

Jeanne Haze – in het klooster Moeder Marie-Thérèse van het H. Hart van Jezus – werd geboren te Luik op 27 februari 1782. Tijdens de Revolutie moet de vader van Jeanne uitwijken met zijn gezin. In 1795 komt de familie Haze terug naar Luik. Zij heeft geen middelen van bestaan meer. In de voormalige hoofdstad van het prinsbisdom heeft de verandering van het regime alles ontredderd. Overal heerst onveiligheid. Meer dan een vijfde van de bevolking heeft te lijden onder armoede. In de parochie St-Barthélemy wijdt Jeanne zich aan het gebed en stelt zij zich ten dienste van de allerarmsten. Op 8 september 1833 sticht zij samen met haar zuster en twee andere gezellinnen de Congregatie van de Dochters van het Kruis.

 

 

Moeder Marie-Thérèse is één van de weinig vrouwendie toegelaten worden in het Luikse pantheon. Door haar moderne ingesteldheid raakt zij bekend. Zij is een kind van het Ancien Régime, zij roeit vaak tijdens de industriële en burgerlijke 19e eeuw tegen de stroom in. Maar zij had naar God geluisterd en luisterde nu naar de wereld: zij stelde zich ten dienste van armen, zieken, kinderen die nood hadden aan onderwijs, catechese, van wezen, jonge misdadigers, opgesloten vrouwen en aan hun lot overgelaten bejaarden.

Met de daadwerkelijke steun van Eerwaarde Heer Jean-Guillaume Habets (de Luikse Vincentius a Paulo, medestichtster van de Congregatie), groeide haar werkterrein gestadig uit, niet alleen in Luik en België maar ook in Duitsland, Pakistan, Indië en Groot-Brittanië. Zij werkte mee aan de stichting van 51 huizen en bij haar overlijden telde de Congregatie 900 zusters. Welke zijn de geheimen van zulk succes? Een onwankelbaar vertrouwen in God en de mens, een totale zelfopoffering die gepaard ging met een grote bescheidenheid, een niet alledaagse moed, een soms ongelofelijk optimisme en een natuurlijke aanleg om problemen het hoofd te bieden.

Op 21 april 1991 werd zij door Paus Johannes-Paulus II zalig verklaard. Sedert 21 april 1993 rust haar stoffelijk overschot in de kapel  van het H. Hart. De bouw van deze kapel had Moeder Marie-Thérèse aandachtig gevolgd.